pogrzeb Kraków

Przygotowania do pogrzebu i jego przebieg

Śmierć bli­skich nam osób to wyda­rze­nie bar­dzo smutne. Kiedy już otrzą­śniemy się po pierw­szym szoku czeka nas jedna z naj­smut­niej­szych uro­czy­sto­ści czyli pogrzeb. Musimy wybrać się do naj­bliż­szego zakładu pogrze­bowego aby usta­lić wszyst­kie warunki jego prze­biegu. Pra­cow­nicy zakła­do­wego pomogą nam we wszyst­kich czyn­no­ściach pogrze­bo­wych.

Zała­twią trans­port do miej­sca pochówku, pomogą w wybo­rze trumny i jej ubra­nia, zała­twią sprawy ubez­pie­cze­niowe. Zakłady pogrze­bowe maja rów­nież w swo­jej ofer­cie kremacje zwłok jeśli się na nie zde­cy­du­jemy. Kre­ma­cja polega na spa­le­niu ciała a póź­niej umiesz­cze­nia pro­chów w urnie i pocho­wa­nie w ziemi lub wmu­ro­wa­nie w ścianę. Do nas należy zała­twie­nie miej­sca pochówku. Musimy usta­lić to z wła­ści­cie­lami cmen­ta­rza. Czy pogrzeb będzie świecki czy kościelny to też decy­zja nale­żąca do rodziny. Wszyst­kie uro­czy­sto­ści towa­rzy­szące tej smut­nej cere­mo­nii czyli orkie­stra, dowóz trumny na miej­sce spo­czynku rodzina musi zapla­no­wać wcze­śniej.

Po pogrze­bie w tra­dy­cji pol­skiej jest orga­ni­zo­wa­nie uczty pogrze­bowej, którą rodzina wydaje na cześć zmar­łego i osób żegna­ją­cych zmar­łego. To smutna uro­czy­stość dla rodziny pogrą­żo­nej w smutku. Dla­tego też firmy pogrze­bowe rów­nież to biorą na sie­bie. Uczta pogrze­bowa nazy­wana także stypą, orga­ni­zo­wana jest przez firmy w domach pogrze­bo­wych znaj­du­ją­cych w oko­li­cach cmen­ta­rza. Dobrze zor­ga­ni­zo­wana firma pogrze­bowa to bar­dzo duża pomoc dla rodziny, która ma bar­dzo wiele smut­nych spraw na gło­wie.

Zobacz też: Pogrzeb Kraków | Epitafium.Krakow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *